یکشنبه 6 اسفند 1402  

اهداف

اهداف.

اعم اهداف مجله شامل:
_ گسترش دانش علمی و تخصصی پژوهشگران و محققان در حوزه سلامت
 _  اشاعه یافته های پژوهشگران و محققان در حوزه علوم پزشکی و موضوعات مرتبط
_ ارتقای سطح سلامت جامعه با انتشار مقالات پژوهشی اصیل و کاربردی
_ کمک به ارتقای تولید علم و سطح دانش کشور در حوزه علوم پزشکی