یکشنبه 6 اسفند 1402  

اعضای مجله

اعضا.

ردیف عکس نام و نام خانوادگی سمت مدرک تحصیلی
1 دکتر شکراله سلمان زاده سردبیر دکتری تخصصی پزشکی/ بیماری های عفونی
2 دکتر نبی جمعه زاده  مدیر مسئول دکتری تخصصی/ باکتری شناسی پزشکی
3 دکتر علی سعیدی بروجنی کمک سردبیر دکتر تخصصی/ ایمونولوژی
4 فرشید محمد موسایی مدیر اجرایی کارشناسی ارشد/ پرستاری