یکشنبه 6 اسفند 1402  

تماس با ما

تماس با ما.آبادان - فلکه فرودگاه - جنب فرودگاه بین المللی آیت الله جمی - معاونت آموزشی ، پژوهشی و دانشجویی 
کدپستی : 6313833177 - صندوق پستی : 517


hmrj@abadanums.ac.ir
hmr.journal@gmail.com